Skolas simbolika

Vecpiebalgas vidusskolai, tāpat kā citām iestādēm un institūcijām, ir savi simboli, kas nostiprinājušies laika gaitā, – karogs, himna, logo, žetons, forma un moto.

Skolas karogs

Vecpiebalgas vidusskolas karogs ir vēsturiskā mantojuma un nacionālās pašapziņas simbols. Tas aizgūts no Vecpiebalgas draudzes skolas un atjaunots 1990. gada augustā – skolas salidojumā (tajā laikā Vecpiebalgas vidusskolas direktore ir Marija Supe).

1877. gada 12. jūnijā Vecpiebalgas mācītājs Rūdolfs Guleke organizē pirmos skolu svētkus, un šo svētku laikā katrai Piebalgas skolai tiek pasniegts karogs un nolasīts rakstnieka Matīsa Kaudzītes dzejisks veltījums. Matīss Kaudzīte (sk. 1. att.) dzejolī ,,Draudzes skolai” norāda Vecpiebalgas draudzes skolas karoga krāsu simbolisko nozīmi: baltā – gods, tikums, zaļā – darbs, sarkanā – tēvzemes mīlestība.

kaudz

1. att. Rakstnieks un skolotājs Matīss Kaudzīte.


Draudzes skolai

Tēvu zemes krāsām esi
Godināta rotāties;
Viņai tās par slavu nesi,
Lai tai gods šurp lūkoties.

Balta lai kā pirmā krāsa
Goda sirds tev spulgotu,
Un kā viņas tuvā māsa
Darba spēks lai zaļotu.

Sarkanā ir trešā krāsa,
Tā lai teic ikkatru dien’,
Ka ikviena asins lāsa
Pieder tēvu zemei vien.

Un, kad tu tā godam strādā,
Piemini ar zemību,
Ka šās krāsas kopā rāda
Svētajo trīsvienību.

Vecpiebalgas vidusskolas karogs ir baltā, zaļā un sarkanā krāsā attiecībā 1/3:1/3:1/3 (sk. 2. att.). Tas ir izgatavots no atlasa auduma dubultšuvumā, tam apkārt ir dzeltenas krāsas bārkstis, bet pie kāta karogu grezno divas dzeltenas vītas auklas ar pušķiem. Zaļajai un sarkanajai krāsai ir izmantots pamattonis. Karogs ir vienu metru plats un divus metrus garš. Skolas karogu godina Vecpiebalgas vidusskolai un valstij nozīmīgos pasākumos.Pie skolas karoga fotografē tos skolēnus, kuri ieguvuši tiesības reprezentēt skolu goda plāksnē ,,Labākie mācībās” (sk. 3. att.). (J. Polis, 1996.)

ka2. att. Skolas karogs. lab3. att. Plāksne ,,Labākie mācībās”.

Skolas karoga krāsās darināta goda lente, ko mācību gada pēdējā dienā saņem skolēni (viens skolēns pamatskolā un viens skolēns vidusskolā), kas ieguvuši titulu ,,Gada skolēns” (sk. 4. att.).

2015. gadā skolas karoga krāsās tika darināta jauna skolas piederības zīme – Ūdensrožu ordenis (sk. 5. att.), ko pedagogiem dāvina 60. izlaiduma  (audzinātāja Agita Bērziņa) absolventi Pēdējā skolas zvana dienā. Ūdensrožu ordeņus darina 60. izlaiduma meitenes sadarbībā ar mājsaimniecības skolotāju Iju Kazaku un idejas autori – skolas tehnisko darbinieci Antru Miezīti.

image (4)4. att. Goda lente. ro5. att. Ūdensrožu ordenis.

Skolas himna

Vecpiebalgas vidusskolas bijusī skolotāja un dzejniece Adīna Ķirškalne (sk. 6. att.) savam dzimtajam novadam Vecpiebalgai kā mīlestības un cieņas apliecinājumu 1986. gadā velta dzejoli ,,Vecpiebalga“, bet pēc nepilniem desmit gadiem (1994. gadā) novadnieks Imants Kalniņš (sk. 7. att.) šim dzejolim sakomponē mūziku, kas top par Vecpiebalgas vidus – skolas himnu. (Interesants ir fakts, ka šim pašam A. Ķirškalnes dzejolim mūziku sakomponējis arī novadnieks Dainis Krams.)

Himna skan skolas svētkos,piemēram, Zinību dienā, Valsts proklamēšanas dienā, Žetona vakarā, 9. klases un 12. klases izlaidumā, kā arī citos īpašos gadījumos, jo tā ir mīlestības apliecinājums savai skolai un dzimtajam pagastam un tā ir skolas vienotības un lepnuma simbols.

adīna

6. att. Dzejniece un skolotāja Adīna Ķirškalne.

imka

7. att. Komponists Imants Kalniņš.

Vecpiebalga
Pie tevis eju, Vecpiebalga,
Tu novads – senatnīgs un skaists.
Ik ceļa līkumā man pretī
Nāk mirdzot ezers, Dieva laists.
Pie tevis eju, Vecpiebalga,
Kur “Brūklenājs” vēl dziedāts tiek,
Un latvju zeme brīnumaina
Līdz sirdij tuva jāsatiek.
Tur Skalbes Milzis kalnu plecos,
No laimes noreibis un kluss,
Viņš auklē mazo putnu ligzdas
Un smagu vārpu tīrumus.
Pie tevis eju, Vecpiebalga,
Ar jaunām domām vainagots.
No pagātnes uz nākamību
Mums visiem gaismas gājums dots.

Skolas logo

Vecpiebalgas vidusskolas logo ir ratiņš, kas vēsturiski saistīts ar Vecpiebalgas novadu un skolu. 18. – 20. gs. Piebalga ir slavena ne tikai ar audējiem, bet arī ar ratiņu dreimaņiem, kas savus darbus tirgo gan tēvzemē, gan aiz tās robežām, tādējādi nesot Piebalgas vārdu pasaulē. Viens no ratiņu dreimaņiem ir rakstnieks Reinis Kaudzīte (sk. 8. att.), kas septiņpadsmit gadu vecumā apgūst dreimaņa arodu un iegūto naudu iegulda brāļa Matīsa Kaudzītes un savā izglītībā. (J. Polis, 2000.)

Dzejniece Adīna Ķirškalne novērtē ratiņa nozīmi piebaldzēnu ikdienas dzīvē un velta rakstniekam un piebaldzēnam Reinim Kaudzītem dzejoli ,,Ratiņš“.

reinis 8. att. Rakstnieks un ratiņu dreimanis Reinis Kaudzīte. Ratiņš
Ratiņš – Veiklais un nenogurušais skrējējs
Bērnus izskolot palīdzēja,
Tālāk par citiem Latvijas novadiem
Piebalga aizsteigties spēja.
Sen jau zuduši aizsaules ceļos
Piebalgas dreimaņi – darbīgie vīri,
Čaklās vērpējas, audējas – sievas,
Ratiņi kļuvuši suvenīri.
Aizsaulē aizgājis arī dzejnieks,
Tomēr palikdams šaipus nāves,
Runā ar mums arvien kā senāk,
Vārdu ikvienu prot sirsnīgi sacīt:
,,Māja kā ratīc!“

Ratiņš kā skolas logo iemūžināts ne tikai skolas nolikumos un diplomos, bet arī skolotāju  identifikācijas kartēs (sk. 9. att.), skolas žetonā, skolas pildspalvās. Koka ratiņš rotā skolas galveno ieeju (sk. 10. att.) un plāksni ar Vecpiebalgas vidusskolas vārdu (sk. 11. att.).

antra9. att. Skolotāja identifikācijas karte.  durvis10. att. Skolas parādes durvis.

Ratiņš ir ne tikai skolas, bet arī Vecpiebalgas pagasta un Vecpiebalgas novada logo (sk. 12. att.). Šīs idejas autors ir mākslinieks Jānis Strupulis.

plāksne11. att. Skolas plāksne. ratiņš12. att. Vecpiebalgas pagasta ģerbonis.

Skolas žetons

Laikam ejot, visvairāk no skolas simboliem mainījies tieši skolas žetons. 1951. gadā, kad Vecpiebalgas skolā atver vidusskolas klases, izveido skolas žetonu, kas līdz 2002. gadam ir  nozīmīte romba formā (sk. 13. att. un 14. att.).

62.g

13. att. 1962. gada žetons.

89.g

14. att. 1989. gada žetons.

2002. gadā piespraužamo nozīmīti nomaina gredzens kā skolas piederības zīme. Žetona gredzena dizains nav noteikts, piemēram,  2005. gadā 50. izlaidums (audzinātāja  Žanna Otersone)izvēlas sudraba gredzenu, uz kura iegravēts ratiņš (sk.15. att.), bet 2006. gadā 51. izlaidums (audzinātāja Agita Bērziņa) – Piebalgas gredzenu, ar ko greznojušies latgaļi 10. – 12. gs. (sk. 16. att.).

50.iz

15. att. 50. izlaiduma žetongredzens.

51.iz

16. att. 51. izlaiduma žetongredzens.

 

2017.  gadā 62. izlaiduma abiturienti (audzinātāja Ruta Šarkovska) izveido skici (sk.17. att.) vienotam skolas žetongredzenam, ko akceptē gan Vecpiebalgas vidusskolas skolēni, gan pedagogu kolektīvs. Žetongredzena metu ar Vecpiebalgas pašvaldības finansiālu atbalstu realizē ,,Sudraba nams“ (sk.18. att.).


skice

      17. att. 62. izlaiduma  veidotā žetongredzena skice.

62. izl.

18. att. 62. izlaiduma žetongredzens.

Skolas formas

Līdz 1991. gadam Latvijā skolām ir vienotas skolas formas un tās bieži mainās. Ir laiks, kad meitenes skolā ikdienā valkā melnas vai zilas kleitas un melnus priekšautus, bet svētkos – baltus priekšautus (sk. 19. att. un 20. att.), kā arī laiks, kad jaunāko klašu meitenes staigā sarafānos, bet vecāko klašu skolnieces – tumši zilos kostīmos. No 1991. gada skolēniem nav noteiktas skolas formas.

Ar 2004. gada 1. septembri Vecpiebalgas vidusskolā kā atpazīstamības un piederības zīmi savai skolai atjauno skolas svētku formu, kas ir arī ikvienu svētku neatņemama sastāvdaļa. Iniciatori formas ieviešanai, kā arī dizaina izveidei ir 2004. / 2005. m. g. izlaiduma klases (audzinātājas            Gunta Riža un Žanna Otersone). Formas ideja ir atspoguļot M. Kaudzītes dzejolī ,,Draudzes skolai” ietverto domu par skolas karoga krāsu simbolisko nozīmi. Meitenēm svētku formu veido balta blūze, sarkani svārki un zaļa kaklasaite, zēniem – tumši zils vai melns uzvalks, balts krekls un zaļa kaklasaite (sk. 21. att. un 22. att.). (http://vecpiebalgasvsk.tk/musdienas/ .)

psrs

19. att. PSRS laiku skolnieču ikdienas forma.

 

psrs 2

20. att. PSRS laiku skolnieču svētku forma.

 mātes d.2

21. att. Skolēni mātes dienas koncertā.

 parlaments.2

22. att. Skolēnu pašpārvalde.

 

Skolas moto

Līdz 2008. gadam Vecpiebalgas vidusskolā ikviena klase katru jauno mācību gadu uzsāk ar savu moto, kas pirmo reizi izskan Zinību dienā un visu mācību gadu mudina skolēnus uz labiem darbiem, centību un panākumiem. Bet 2008. / 2009.  mācību gada 1.septembrī Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvs vienojas par kopīgu un nemainīgu skolas moto – Reiņa Kaudzītes aforismu „Kā soli spersi, tā ceļu veiksi“ (sk. 23. att.).  (R. Kaudzīte, 1996.)

moto

23. att. Skolas moto 10. klasē.

Skolas dienasgrāmatas

PSRS laikos visām skolām ir arī vienotas dienasgrāmatas. Vecpiebalgas vidusskola vienotas dienasgrāmatas  1. – 9. klašu skolēniem ievieš ar 2002. / 2003. mācību gadu. Dienasgrāmatā bez noteiktiem ierakstiem (mācību stundas, mājasdarbi, vērtējumi) ir publicēta ikvienam skolēnam noderīga informācija, piemēram, Vecpiebalgas vidusskolas himna, M. Kaudzītes dzejolis ,,Draudzes skolai“, svētku un atceres dienas, skolas iekšējās kārtības noteikumi, skolēnu tiesības un pienākumi (sk. 24. att. ).

dienasgr 1

24. att. Skolas dienasgrāmata.

Vecpiebalgas vidusskolas dienasgrāmatas paraugu izstrādājusi Klašu audzinātāju metodiskā komisija (vadītāja Antoņina Glāzere), un tās drukā Madonas tipogrāfijā ,,ERANTE“.