Skolas padome

Skolas padomes 2017.gada 26.septembra sanāksme

Darba kārtība:
 1. Jaunās padomes sastāva apstiprināšana, priekšsēdētāja un vietnieka, protokolista ievēlēšana.
 2. Skolas darba plāns 2017./2018.m.g. ( atskats uz 2016./2017.m.g.)
 3. Dažādi jautājumi (sociālie tīkli, interešu pulciņi, ēdināšana, ikdienas skolēnu apģērbs, tiesību iegūšana – skuteri, motorolleri, traktora vadīšanā u.c.)
Pieņemtie lēmumi:
 1. Tiek ievēlēts par: Skolas padomes priekšsēdētāju – Janu Zivtiņu, vietnieku – Andri Lapiņu, protokolisti – Janu Drīli
 2. Izveidot pie Skolas iekšējiem kārtības noteikumiem „Personu datu apstrādes aizsardzības iekšējos noteikumus”. Veikt vecāku aptauju un ar parakstu apstiprināt par bērnu foto, video ievietošanu sociālajā vidē.
 3. Vecpiebalgas vidusskolas Darba plānu 2017./2018.m.g. izsūtīt uz e-pastu.
 4. Skolas padomes sanāksmes organizēt vismaz 3 reizes mācību gadā.
 5. Aptaujāt skolēnus par iespējamo dalību tehniskajos pulciņos. Veikt izpēti saistībā ar telpu un pulciņa vadītāja atrašanu.
 6. Rast iespēju skolēniem apgūt traktora, skutera, motorollera vadīšanas tiesību iegūšanu.

Vecpiebalgas Vidusskolas Skolas padomes sastāvs 2017/2018.mācību gadā

Vecāku pārstāvji
 • Jana Zivtiņa - Skolas padomes priekšsēdētāja, 7.kl.vecāku pārstāve
 • Andri Lapiņš – Skolas padomes priekšsēdētājas vietnieks, 1.kl.vecāku pārstāvis
 • Jana Drīle – protokoliste, 2.kl.vecāku pārstāve
 • Indriķis Putniņš – 3.kl.vecāku pārstāvis
 • Liene Ziļeva – 4.kl.vecāku pārstāve
 • Zita Volmane – 5.kl.vecāku pārstāve
 • Edīte Baltputna – 6.kl.vecāku pārstāve
 • Inese Āboliņa – 8.kl.vecāku pārstāve
 • Vita Antone – 9.kl.vecāku pārstāve
 • Edgars Bērzkalns – 10.kl.vecāku pārstāve
 • Indra Bitaine – 11.kl.vecāku pārstāvis
 • Ilze Balode – 12.kl.vecāku pārstāve
Skolas pašpārvaldes pārstāvji
 • Marta Agnese Asare
 • Arvis Kaštanovs
Pedagogu pārstāvji
 • Ilona Strelkova
 • Ija Kazaka
Direktore <
 • Lolita Žagare

Skolas padomes sanāksme nr.1 2015.gada 30.septembrī

Darba kārtība:
      1. Jaunās padomes sastāva apstiprināšana, priekšsēdētāja un vietnieka, protokolista ievēlēšana.
      2. Skolas statistika 2015./2016.m.g. ( novitātes, interešu izglītība u.c.)
      3. Skolas darba plāns 2015./2016.m.g.
      4. Dažādi jautājumi.
Pieņemtie lēmumi:
    1. Tiek ievēlēts par:
     1. Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāju - Mārcis Ločmelis,
     2. vietnieku – Indriķis Putniņš,
     3. protokolisti – Līva Grudule.

     Vecpiebalgas Vidusskolas Skolas padomes sastāvs 2015/2016.mācību gadā

     Vecāku pārstāvji
     • Mārcis Ločmelis - Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs, 7.kl.vecāku pārstāvis
     • Indriķis Putniņš – Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja vietnieks, 1.kl.vecāku pārstāvis
     • Līva Grudule – protokoliste, 2.kl.vecāku pārstāve
     • Jana Zivtiņa – 5.kl.vecāku pārstāve
     • Zita Volmane – 3.kl.vecāku pārstāve
     • Irēna Platā – 4.kl.vecāku pārstāve
     • Gunita Skalbe – 6.kl.vecāku pārstāve
     • Rigonda Pētersone – 8.kl.vecāku pārstāve
     • Gunta Graudiņa – 9.kl.vecāku pārstāve
     • Ilze Balode – 10.kl.vecāku pārstāve
     • Jānis Zommers – 11.kl.vecāku pārstāvis
     • Līga Papēde – 12.kl.vecāku pārstāve
     Skolas pašpārvaldes pārstāvji
     • Maira Asare
     • Jēkabs Zommers
     Pedagogu pārstāvji
     • Māris Krams
     • Ija Kazaka
     Direktore
     • Lolita Žagare

     Darba kārtība Skolas padomes sanāksmei nr.2 2015.gada 27.janvārī

     Pārrunātās tēmas:
     1. Vecpiebalgas vidusskolas budžets 2015.gadam
     2. Informācija par 1.semestra rezultātiem
     3. Informācija par projektiem saimnieciskajā jomā
     4. Par mācību procesa un savstarpējās saskarsmes uzlabošanas iespējām skolā
     5. Klašu vecāku sapulču ieteikumu izskatīšana
     6. Par skolas apkārtnes sakopšanas nodrošināšanu
     7. Par 6.martā plānotā skolotāju un vecāku kopīgā pasākuma organizēšanas nodrošināšanu
     8. PCiti jautājumi
     Pieņemti lēmumi:
     1. Š.g.6.martā organizēt skolas darbinieku un vecāku atpūtas vakaru. No vecāku puses atbildīgā – Līva Grudule.
     2. Audzinātājiem, nepieciešamības gadījuma, lūgt palīdzību vecākiem klases konfliktu risināšanā ( nelielās grupās, organizējot sarunas).

     Skolas padomes sanāksme nr.1 2014.gada 1.oktobrī

     Darba kārtība:
     1. Jaunās padomes sastāva apstiprināšana, priekšsēdētāja un vietnieka, protokolista ievēlēšana.
     2. Skolas statistika 2014./2015.m.g. (novitātes, interešu izglītība u.c.)
     3. Skolas darba plāns 2014./2015.m.g.
     4. Skolas Attīstības plāna izpilde.
     5. Dažādi jautājumi.
     Pieņemtie lēmumi:
     1. Tiek ievēlēts par:
      1. Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāju - Mārcis Ločmelis,
      2. vietnieku – Jana Zivtiņa,
      3. protokolisti – Līva Grudule.
     2. 6.martā skolas darbinieku un vecāku pasākumu organizē Izglītības iestādes padome.
     3. Rast iespēju drošai autobusa pieturai skolēniem (pie skolas stadiona).
     4. Skolas vadībai noorganizēt tikšanos ar novada izpilddirektoru, lai pārrunātu pašvaldības autobusa izmaksas un iespējām „ dalīto maksājumu pusdienām” ( katram ēdienam atsevišķa summa), lai bērns var izvēlēties, ko ēdīs.
     P.S. Š.g. 28.oktobrī tiek organizēta Vecākiem izglītojošā lekcija „Mācīšanās motivācijas veicināšana. Kā risināt konfliktsituācijas?” (no plkst.13:45 līdz plkst.15:45). Pēc lekcijas – tikšanās ar novada izpilddirektoru.

     Vecpiebalgas Vidusskolas Skolas padomes sastāvs 2014/2015.mācību gadā

     Vecāku pārstāvji
     • Mārcis Ločmelis - Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs, 6.kl.vecāku pārstāvis
     • Jana Zivtiņa – Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja vietniece, 12.kl.vecāku pārstāve
     • Līva Grudule – protokoliste, 1.kl.vecāku pārstāve
     • Līga Zvaigzne – 2.kl.vecāku pārstāve
     • Iveta Salmiņa – 3.kl.vecāku pārstāve
     • Dace Smirnova – 4.kl.vecāku pārstāve
     • Mareks Radvilavičus – 5.kl.vecāku pārstāvis
     • Rigonda Pētersone – 7.kl.vecāku pārstāve
     • Gunta Graudiņa – 8.kl.vecāku pārstāve
     • Ilze Balode – 9.kl.vecāku pārstāve
     • Jānis Zommers – 10.kl.vecāku pārstāvis
     • Līga Papēde – 11.kl.vecāku pārstāve
     Skolas pašpārvaldes pārstāvji
     • Ingus Pētersons
     • Kristers Slavēns
     Pedagogu pārstāvji
     • Antoņina Glāzere
     • Ija Kazaka
     Direktore
     • Lolita Žagare

     Skolas padomes sanāksme 2014.gada 6.februārī.

     Pārrunātās tēmas:
     1. Izmaiņas Skolas padomes sastāvā.
     2. 1.semestra mācību un audzināšanas darba rezultātu apskats.
     3. Skolā veikto aptauju rezultātu un turpmākās darbības informēšana.
     4. Tika saskaņoti un caurskatīti skolas "Iekšējās kārtības noteikumi".
     5. Par klašu vecāku – kasieru darba aktualitātēm.
     6. Par vecāku un skolas darbinieku 7.marta pasākumu.
     7. Par skolas vides sakopšanas darbiem.
     8. Par skolā veiktajiem saimnieciskajiem darbiem.
     Pieņemti lēmumi:
     1. Skolas padomes sastāvā iekļaut izglītojamo pārstāvjus I. Pētersonu un I.Pūci. Par Skolas padomes protokolisti ievēlēt Janu Zivtiņu.
     2. Skolas padome saskaņo un atbalsts skolas "Iekšējos kārtības noteikumus".
     3. Atbalsta priekšlikumi, lai, pēc vecāku lūguma, organizējot klases izglītojamo izklaides pasākumus, finansiālo darbu veic klases vecāku ievēlēts pārstāvis (no vecāku vidus).
     4. Par kasieri 7.marta pasākumam ievēl Inesi Pūci. Pasākuma dalības maksa 2 EUR. Pasākuma tēma "Jautrie Popielu ritmi".
     sk-pad-san.pdf

     Vecpiebalgas Vidusskolas Skolas padomes sastāvs 2013/2014.mācību gadā

     Vecāku pārstāvji
     • Edgars Bērzkalns Vecpiebalgas vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētājs
     • Jana Zivtiņa Vecpiebalgas vidusskolas Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece
     • Jānis Zommers Vecpiebalgas novada pārstāvis
     • Vita Antone Vecpiebalgas novada pārstāve
     • Gunita Skalbe Vecpiebalgas novada pārstāve
     • Ilzīte Sarmule Vecpiebalgas novada pārstāve
     • Gunta Graudiņa Jaunpiebalgas novada pārstāve
     • Aleksandrs Tomašs Vecpiebalgas novada pārstāvis
     • Arnis Slavēns Vecpiebalgas novada pārstāvis
     • Dace Smirnova Jaunpiebalgas novada  pārstāve
     • Inese Pūce Vecpiebalgas novada pārstāve
     • Dzintra Krieviņa Vecpiebalgas novada pārstāve
     Skolas pašpārvaldes pārstāvji
     • Ingus Pētersons
     • Imants Pūce
     Pedagogu pārstāvji
     • Antoņina Glāzere
     • Ija Kazaka
     Direktore
     • Lolita Žagare